Bằng cấp danh dự

一、Giấy chứng nhận đạt được đổi mới khoa học và công nghệ

二、Bằng sáng chế